Start

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej


dzień 27 grudnia 2019 roku (piątek)
jest dniem wolnym od pracy
zaś
dzień 14 grudnia 2019 roku (sobota)
jest dniem pracy.

 

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii został zamieszczony nowy, przykładowy wzór informacji dotyczących łańcucha żywnościowego do stosowania (Załącznik).

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przypomina, że  podmioty prowadzące działalność nadzorowaną z zakresu:
      a) zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,
      b) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
      c) obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,

są obowiązane zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów oraz załadunku i wyładunku zwierząt o:
  1) czasie i miejscu organizowania:
      a) targów, wystaw lub konkursów – co najmniej na 30 dni,
      b) pokazów – co najmniej na 7 dni
– przed planowanym terminem ich zorganizowania;
   2) załadunku i wyładunku zwierząt co najmniej na 24 godziny przed planowanym terminem ich załadunku i wyładunku.

Powyższy obowiązek wynika z art.5 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2014r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.( Dz.U. 2018 poz. 1967).