Dokumenty - druki do pobrania

Deklaracja dostępności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.piw.lomza.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2008-06-01.
  • Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2020-10-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Treści niedostępne

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

·         pochodzą z różnych źródeł,

·         opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

·         opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż PIW Łomża i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

 Aplikacje mobilne

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży nie posiada aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 19.11.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Anną Laskowską,   e-mail: laskowska@piw.lomza.pl<id="a11y-email">,    tel. 86 2163454

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

·         dane osoby występującej z żądaniem,

·         wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,

·         sposób kontaktu oraz

·         wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Inspektorat  zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na niedotrzymanie  terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Białymstoku

Adres: 15-959 Białystok, ul. Zwycięstwa 26a, skr. Poczt. 156

E-mail: bialystok.wiw@wetgiw.gov.pl , sekretariat@wiw.bianet.com.pl

centr. tel./faks (85) 651-02-29, (85) 651-03-37, (85) 652-40-14

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

·       Lokalizacja budynku przy ul. Nowogrodzkiej 160.

·       Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży zajmuje część budynku  w tyle posesji (w części budynku od ul. Nowogrodzkiej mieści się ZHW).

·       Wejście do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży odbywa się na poziomie schodka o wysokości 15 cm. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy.

·       Interesanci mają możliwość skorzystania z dzwonka przywoławczego, którego włącznik zlokalizowany jest na drzwiach wejścia głównego do budynku. Do przejazdu osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

·       Nad wejściem i w budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  Brak oznaczeń kontrastowych, w języku Braille´a oraz ze zwiększoną czcionką dla osób niewidomych i słabowidzących.

·       W budynku nie ma recepcji.

·       Interesantom zapewnia się informację na tablicy o rozkładzie pomieszczeń w urzędzie, która znajduje się na wprost wejścia głównego do budynku.

·       Sekretariat znajduje się w korytarzu po prawej stronie wejścia głównego.

·       Część jednostki znajduje się na I i II piętrze, na które prowadzą schody.

·       Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych.

·       W budynku nie ma pętli indukcyjnych, windy, pochylni ani  platform.

·       Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

·       Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking przed budynkiem zajmuje niewielką powierzchnię, jest ogólnodostępny.

·       W Inspektoracie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego.

·       Nie ma przeciwwskazań do wstępu do inspektoratu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Podstawa prawna

1.     Ustawa z dn. 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. 2020 poz. 1062.

2.     Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. 2017 r. poz. 2247.